Terms and Conditions

TERMA PENGGUNAAN

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti di bawah.

 1. Penggunaan data di bawah terma ini seperti berikut:
  1. Pemilik data boleh mengenakan caj melibatkan data yang tertakluk kepada akta fi yang di tetapkan di organisasi masing-masing. Pengguna yang menggunakan data bercaj hendaklah mematuhi terma dan syarat yang dikenakan oleh pemilik data.
  2. Pemilik data boleh memberi kebenaran penggunaan data tanpa sebarang caj bagi data bersifat mentah, umum dan terbuka. Pengguna data yang menggunakan data dibolehkan melaksanakan perkara seperti para dua (2).
 2. Pengguna boleh melaksanakan perkara yang berikut:
  1. Salin, terbit, edar dan pindah data;
  2. Adaptasi data;
  3. Guna data secara komersial dan tidak komersial; dan
  4. Gabung data dengan data lain atau rangkum data dalam projek, penyelidikan, produk atau aplikasi.
 3. Semua pengguna yang menggunakan data daripada RADARS hendaklah menyatakan sumber data berkaitan:
  1. Menyatakan sumber data dalam projek penyelidikan, produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang ditentukan oleh pemilik data; dan
  2. Menyediakan pautan kepada Terma Penggunaan ini.
 4. PENGECUALIAN - Terma Penggunaan ini tidak memperuntukkan sebarang hak terhadap:
  1. Data peribadi;
  2. Nama, jata, logo atau sebarang simbol rasmi pemilik data
  3. Logo organisasi sektor awam atau jabatan;
  4. Lambang diraja dan lambang tentera;
  5. Hak pihak ketiga yang mana pemilik data tiada kuasa terhadapnya;
  6. Sebarang hak harta intelek termasuk paten, tanda dagangan dan hak reka bentuk; dan
  7. Dokumen identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.
 5. TIADA JAMINAN
  1. Data adalah dalam bentuk seperti yang disediakan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan daripada sebarang representasi, waranti, obligasi dan liabiliti berhubung data; dan
  2. Pemilik data tidak bertanggungjawab terhadap sebarang ralat dan kehilangan data. Pemilik data juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang jenis kehilangan, kecederaan atau kerosakan kesan daripada penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan data disediakan secara berterusan.
 6. UNDANG-UNDANG - Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut.

Garis Panduan Data Terbuka Sains